skilt evd Gørlev sø_edited1
skilt evd Gørlev sø_edited1
naturlegeplads1 (2)
naturlegeplads1 (2)
leg Gørlev sø
leg Gørlev sø

Gørlev sø

Både Gørlev og Helsinge mistede sine skøjtesøer

I standardværket Trap Danmark fra 1920 står der om Gørlev Sogn:

Jorderne er middelgode, temmelig jævne og lavtliggende, med betydelige mosearealer  mod vest den tørlagte Gørlev Sø, der har stået i forbindelse med den ligeledes tørlagte Helsinge Sø; begge tørlagte ved Helsinge Å’s regulering«. Matrikelkortet fra begyndelsen af 1800-tallet bekræfter eksistensen af både Helsinge Sø og Gørlev Sø, men i sommeren 1888 uddybede man Helsinge Å i hele dens længde. Ved ud­gangen af århundredet var begge søer reduceret til våde enge. Helsinge Å har været livlinen, der fortsat både be- og afvandede arealerne til Halleby Å, indtil der blev taget pumpekraft i brug i midten af det 20. århundrede. I 1940’erne var der atter vand i søerne, så der kunne løbes på skøjter både i Helsinge og Gørlev, men de lokale lodsejere ønskede det anderledes. For at modvirke arbejdsløshed og mangel på fødevarer og foderstof­fer havde Rigsdagen i 1940 vedtaget landvindingsloven, og den kunne give økonomisk støtte til at bringe de våde enge langs Helsinge Å under plov. Loven blev ikke ophævet ved besættelsens ophør, men var i kraft helt frem til midten af 1960’erne. I 1947 blev Gørlev-lodsejernes første andragende om statsstøtte ud­formet med hjælp fra Hedeselskabet, men godkendelsen trak ud til okto­ber 1952, før der blev givet grønt lys. Budgettet for tørlægning af 151 hektar langs åen var på 450.000 kr. (6,9 mio. kr. i 2012-værdi), hvoraf staten havde sagt ja til at betale de 60 procent. Da regnskabet kunne afsluttes i 1960, lød den samlede regning på 511.452 kr. (6,5 mio. kr. i 2012-værdi). I 1993 etablerede Gørlev Kommune en lille sø i det gamle søområde i forbindelse med etableringen af et rekreativt område i byens udkant.

Kilder: Forfatterens besøg på lokaliteten, 20. september 2013. Mail fra Gørlev Lokalarkiv, 15. oktober 2013. Statens Landvindingsudvalg, j.nr. 1232. Rigsarkivet. Trap Danmark, bind 2, fjerde udgave, 1920.

,

Del siden