Vedtægter for Gørlev Turistforening

§ 1

Foreningens navn er Gørlev turistforening. Foreningens hjemsted er Gørlev. Foreningens geografiske virkeområde er den sydlige del af Kalundborg Kommune. Foreningen er uafhængig af interesseorganisationer og politiske partier.

§ 2

Foreningens formål er 

- at fremme turismen i, og udvikle kendskabet til den sydlige del af Kalundborg Kommune.

- at støtte den almindelige udvikling af turistlivet i den sydlige del af Kalundborg Kommune.

- at arbejde for forskønnelse inden for samme område, samt varetage dermed beslægtede

  opgaver af turistmæssig interesse.

§ 3 

Foreningen kan samarbejde med omkringliggende lokale og regionale turistforeninger og turistorganisationer.

§ 4

Som medlemmer af foreningen kan optages både enkeltpersoner, virksomheder og institutioner, også med adresse uden for den sydlige del af Kalundborg Kommune, forudsat at de støtter foreningens formål. 

Medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningen. 

Medlemmer, der modarbejder eller skader foreningens formål og interesser kan udelukkes fra foreningen efter beslutning på en generalforsamling. 

§ 5 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der holdes hvert år i april måned. 

Generalforsamlingen indkaldes af formanden med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i lokale medier. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes med simpelt stemmeflertal. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stemmeret har alle, der har betalt kontingent for det indeværende år. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er: 

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg af formand (hvert andet år)

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor

9. Valg af revisorsuppleant

10. Behandling af indkomne forslag

11. Eventuelt

§ 6 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom. Bekendtgørelse af ekstraordinær generalforsamling sker med samme varsel som i § 5, og med angivelse af dagsorden.  

§ 7 

Foreningens arbejde udføres under ansvar overfor generalforsamlingen af en bestyrelse på 7 medlemmer. 

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 3 henholdsvis 4 medlemmer hvert år. 

Formanden vælges af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige formål og kan til udvalg udpege medlemmer uden for bestyrelsen. 

Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter anmodning herom. 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde påhviler formanden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. 

I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende.  

§ 8  

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 9  

Foreningen tegnes af formand og næstformand i fællesskab, eller i tilfælde af en af disses forfald af formand, henholdsvis næstformand, og 2 bestyrelsesmedlemmer.  

§ 10 

Til ændringer af vedtægterne eller beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling stemmer for vedtagelse af det fremsatte forslag.  

I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelsen af foreningens eventuelle midler.

Sålydende vedtaget på foreningens generalforsamling den 28. april 2016 og bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 24. maj 2016. 

Del siden